Tento web používa technické cookies. Technické cookies sú nevyhnutné na fungovanie základných funkcionalít webovej stránky. Prostredníctvom týchto cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov v zmysle GDPR. OKViac informácií

Zásady ochrany osobných údajov

I.          Pre koho je tento dokument určený?


Tento dokument upravuje zásady ochrany údajov v spoločnosti RK NITRA s.r.o., Mostná 13, Nitra 949 01, IČO: 53 002 423, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, vl. č.: 50874/N (ďalej len „RK NITRA“) a to najmä pravidlá pre získavanie, zhromažďovanie, ukladanie, používanie, šírenie, uchovávanie a bezpečnosť osobných údajov.


Dokument je určený pre všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ spracúva: • Klienti a záujemcovia o služby prevádzkovateľa

 • Dodávatelia prevádzkovateľa

 • Používatelia webovej stránky rknitra.sk


Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma RK NITRA na emaily: rknitra@rknitra.sk


II.       Ktoré základné pojmy dokument používa?


Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, email, telefónne číslo, podpis. Za osobný údaj sa považuje každý údaj, ktorý je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.


Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, činnosť alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov. Za spracúvanie osobných údajov sa považuje napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. Spracúvaním je každá takáto operácia s osobnými údajmi bez ohľadu na to, akými prostriedkami je vykonávaná.


Prevádzkovateľ je subjekt, ktorý spracúva osobné údaje a určí účely a prostriedky ich spracúvania. RK NITRA je prevádzkovateľom osobných údajov.


Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, na základe jeho poverenia. Niektorí dodávatelia RK NITRA sú sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v jeho mene, napr. vedenie účtovníctva, makléri, právnici, hypotekárni špecialisti.


Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, resp. ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutými osobami sú napr. vlastníci a záujemci ako klienti prevádzkovateľa.


Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných podľa určitých kritérií na vymedzený účel, napr. realitný softvér backOFFICE, zmluvy s klientami a pod.


Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. Napr. môže ísť o overovanie bonity klienta na účely poskytnutia hypotekárneho úveru. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania  RK NITRA nevykonáva.


Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. RK NITRA používa len funkčné a technické cookies: Tento druh súborov cookies je potrebný na samotné fungovanie webovej stránky www.rknitra.sk a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webových stránok, preto sa od dotknutej osoby nevyžaduje súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Tento druh cookies optimalizuje užívateľskú skúsenosť a ukladá informácie, ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení webovej stránky.


GDPR sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.


III.     Aké osobné údaje, na aký účel a ako dlho sú spracúvané?


RK NITRA spracúva osobné údaje klientov, záujemcov o jej služby, dodávateľov a používateľov webovej stránky www.rknitra.sk. Podrobné informácie o rozsahu spracúvaných osobných údajov, účeloch ako aj lehotách uchovávania, sú dostupné v Záznamoch o spracovateľských činnostiach.


RK NITRA spracúva osobné údaje len v prípade, ak má na to právny základ. Právnym základom spracúvania môže byť: • zákonná povinnosť,

 • realizácia zmluvy,

 • oprávnený záujem,

 • súhlas.


Zákonná povinnosť


Väčšinu Vašich osobných údajov spracúvame na základe plnenia zákonných povinností. Zákony určujú, ktoré osobné údaje musíme spracúvať a v akom rozsahu na plnenie našich povinností. Poskytnutie Vašich správnych a aktuálnych osobných údajov je v tomto prípade povinné, pretože bez toho by sme si nemohli plniť zákonné povinnosti.


Realizácia zmluvy


Osobné údaje spracúvame na základe zmluvy, to znamená, že údaje potrebujeme spracúvať, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a realizovať ju. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Na uzatvorenie zmluvy je však potrebný minimálny rozsah osobných údajov, aby ste sa mohli stať našim zmluvným partnerom (klientom, dodávateľom).


Oprávnený záujem


Keď máme vlastný obchodný alebo podnikateľský dôvod na použitie Vašich údajov, nazýva sa to oprávnený záujem. Ak spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu, informujeme Vás o tom. Ani v tomto prípade však nemôže dochádzať k porušovaniu Vašich práv a záujmov.


Súhlas


V niektorých prípadoch spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, ktorý nám výslovne udelíte. Keď spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, informujeme Vás o tom v čase ich získavania. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov pred jeho odvolaním.


IV.    Ako, kedy a od koho RK NITRA osobné údaje získava?


RK NITRA získava osobné údaje: • priamo od dodávateľov alebo klientov pri uzatváraní a plnení zmluvy;

 • priamo od dodávateľov alebo klientov pri vystavovaní účtovných dokladov;

 • priamo od klientov a/alebo záujemcov o služby prevádzkovateľa vyplnením formulárov v listinnej alebo elektronickej forme, prípadne prostredníctvom priamej komunikácie;

 • nepriamo z verejne dostupných registrov pri povinnom preverovaní klienta na základe zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V.       Aké práva majú dotknuté osoby?


RK NITRA kladie dôraz na rešpektovanie práv dotknutých osôb. Dotknuté osoby majú tieto práva:


Právo na informácie


Každá dotknutá osoba má právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov. Za týmto účelom sú prijaté vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutým osobám boli riadne poskytnuté. RK NITRA si plní informačnú povinnosť prostredníctvom tohto dokumentu, ktorý bude trvalo zverejnený na www.rknitra.sk .


Právo na odvolanie udeleného súhlasu


V prípade, že dotknutá osoba udelila súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môže ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môže udeliť len uchádzač o zamestnanie, všetky ostatné spracovateľské činnosti sú vykonávané na inom právnom základe, ako je zmluva, zákon alebo oprávnený záujem.


Právo na prístup k údajom


RK NITRA na žiadosť dotknutej osoby vydá potvrdenie o spracúvaní jej osobných údajov, ako aj všetky informácie, ktoré sú vyžadované platnou legislatívou.


Právo na opravu


Dotknutá osoba má právo na spracúvanie správnych a aktuálnych údajov. RK NITRA vykonáva aktualizáciu údajov na žiadosť dotknutej osoby, prípadne po overení týchto údajov v rámci komunikácie s dotknutou osobu.


Právo na vymazanie


Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o výmaz osobných údajov. RK NITRA tejto žiadosti vyhovie, prípadne informuje dotknutú osobu, prečo údaje vymazať nemôže.


Právo na obmedzenie spracúvania


Dotknutá osoba môže za určitých podmienok požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov. RK NITRA tejto žiadosti vyhovie, prípadne informuje dotknutú osobu, prečo spracúvanie jej údajov obmedziť nemôže.


Právo na prenosnosť údajov


Práva na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi RK NITRA vykoná výlučne na žiadosť dotknutej osoby.


Právo namietať


Dotknutá osoba má za určitých okolností právo namietať proti spracúvaniu jej údajov.


Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov


Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek obrátiť s  podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/


VI.    Ako si môžu dotknuté osoby svoje práva u RK NITRA uplatniť?


Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne: • poštou na adresu prevádzkovateľa: RK NITRA s.r.o., Mostná 13, Nitra 949 01 alebo

 • emailom na adresu rknitra@rknitra.sk


Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb je dostupná TU.


RK NITRA každú žiadosť zaeviduje a podľa pokynov klienta vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca. V tejto lehote informuje dotknutú osobu, ktorá žiadosť podala, o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijali. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty prevádzkovateľ dotknutú osobu informuje do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.


Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola žiadosť podaná, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.


RK NITRA vybavuje žiadosti dotknutých osôb bezplatne. Ak je však žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo opakovaná, môže RK NITRA za jej vybavenie žiadať: • primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady;

 • odmietnuť konať.


VII.  Kto môže mať prístup k osobným údajom?


K osobným údajom spracúvaným prevádzkovateľom RK NITRA môžu mať aj bez jej súhlasu prístup: • poskytovatelia vedenia účtovníctva;

 • poskytovatelia právnych služieb;

 • poskytovatelia softvérových a webových riešení: Matterport, backOFFICE;

 • makléri a hypotekárni špecialisti;

 • finančné inštitúcie;

 • znalci;

 • orgány verejnej moci;

 • orgány činné v trestnom konaní.


K osobným údajom spracúvaným prevádzkovateľom RK NITRA môžu mať len so súhlasom dotknutej osoby prístup: • poskytovatelia sociálnych sietí;

 • široká verejnosť v prípade zverejnených osobných údajov (na webovej stránke, sociálnych sieťach).


Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k ich prenosu do tretích krajín v prípade poskytovateľa sociálnej siete Facebook, Meta Platforms, Inc. a poskytovateľa 3D prehliadky Matterport. Spoločnosť Meta Platforms, Inc. je zapísaná v Data Privacy Framework. Spoločnosť Materport deklaruje ochranu osobných údajov na tu: https://matterport.com/de/privacy-policy.


VIII.         Ako sú osobné údaje u RK NITRA chránené?


RK NITRA dôsledne zabezpečuje ochranu osobných údajov. Za týmto účelom prijala primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.


RK NITRA chráni osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Pritom predovšetkým uchováva osobné údaje v priestoroch, na miestach, v prostredí alebo v systéme, do ktorého má prístup obmedzený, vopred stanovený a v každom okamihu kontrolovaný okruh osôb.


RK NITRA raz za rok vykoná vyhodnotenie postupov pri nakladaní a spracovávaní osobných údajov. O vyhodnotení sa spíše stručný záznam, tzv. správa z vyhodnotenia. Ak sa zistí, že niektoré postupy sú zastaralé, zbytočné alebo sa neosvedčili, vykoná bezodkladne nápravu.


RK NITRA ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, vždy o tom informuje dotknutú osobu a oznámi jej, aké opatrenia prijal na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente RK NITRA informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.


IX.    Aktuálnosť dokumentu


Tento dokument je aktuálny ku dňu 20.11.2023.


Vlastníkom dokumentu je RK NITRA a minimálne raz za rok preveruje jeho platnosť a aktuálnosť.